بلیط رفت و برگشت

خرید آنلاین بلیط داخلی و خارجی، بلیط هواپیما چارتر و بلیط سیستمی در کلیه مسیرها از ایرلاین های معتبر با گارانتی بهترین قیمت بلیط هواپیما

بلیط رفت و برگشت

خرید آنلاین بلیط داخلی و خارجی، بلیط هواپیما چارتر و بلیط سیستمی در کلیه مسیرها از ایرلاین های معتبر با گارانتی بهترین قیمت بلیط هواپیما

gl/l (111)

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۴۸ ب.ظ

gl/l (111)

براى اخذ مدرک درجۀ کارشناسى مشاوره

پروژۀ تحقیقاتى

موضوع :

بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک ، شیشه ، LSD ، اکستاسى و … در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر جعفر پویامنش

تهیه کننده:

فاطمه رحیمى کیارمشى

بهار 86

باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

«گروه روان شناسی»

******************************

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)

عنوان پایان نامه: بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک،شیشه،LSD ،اکستاسی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

نام و نام خانوادگی دانشجو: فاطمه رحیمی کیارمشی

رشته تحصیلی : مشاوره

استاد راهنما: جناب آقای پویا منش

تاریخ شروع پایان نامه: 20/12/1385

تاریخ اتمام پایان نامه: 19/4/1386

شماره دانشجویی: 82068145

آدرس و شماره تلفن: گیلان- شهرستان رودسر، بخش رحیم آباد- خ امام خمینی- منزل پرویزرحیمی7622622 – 0142

1- هدف پژوهش: هدفی که در این پژوهش دنبال می شود عبارت است از اینکه چه عواملی سبب گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه ،اکستاسی، LSDو… می گردد.

2- روش نمونه گیری: روش نمونه گیری جهت برخورداری از نمونه های دقیق تر از روش تصادفی ساده استفاده شده است.

روش پژوهش : به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه و LSDو… در بین دانشجویان از جدول توزیع فراوانی،درصد فراوانی و نمودار استفاده شده است.

4- ابزاراندازه گیری :ابزارموردتحقیق پرسشنامه محقق ساخته که شامل30سؤال که دارای5گزینه است.

5- نتیجه کلی: در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت بیشتر از هر عاملی، عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش جوانان به مواد مخدر نقش دارد.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه: مناسب است □ مناسب نیست □

تاریخ و امضاء

استاد محترم

جناب آقای دکتر پویا منش

افتخار این را داشتم که پروژه نهایی اتمام تحصیلاتم را با شما استاد محترم بگذرانم و چهار سال از بهترین لحظات زندگیم را در خدمت شما و دیگر اساتید ارجمند طی کنم و کمال استفاده را از تجربیات و معلومات شما ببرم.

از خداوند منان بهترین لحظات و موفقیتها را در تمام مراحل زندگی برایتان خواستارم.

رحیمی کیارمشی

بهار86

تقدیم به ستاره های تابان زندگیم :

روزها را با یادتان، به سرعت سپری کردم

ای که عطشم را بهترین پاسخ هستید

خستگی هایم در گرمی دستانتان می میرد

و شبانگاهان مهربانی هایتان مرحم زخم من است

نیلوفران عزیزتر از جانم :

نگاهتان راپشتیبان زندگیم،زبانتان راراهگشای راهم وآشیان پرمهردلتان راپناه دل خسته خویش میدانم.

سپاسگذار دل نوازیتان هستم

وبه گرمی وجودتان می بالم

و اولین ثمره کوچک دستانم ارزانی شما و بردباریتان

و اولین گام کوچک زندگیم تقدیم به بزرگواریتان

امید آنکه این مجموعه چون شبنم

در سپیده دم گلزارتان شادی آفرین باشد

فاطمه رحیمی کیارمشی

بهار 86

تقدیم به :

کسی که در تمام مراحل پایان نامه حاضر مرا یاری نمود و باعث شد قدم اول زندگی تحصیلی ام را استوار بردارم.

برایش در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت دارم.

فاطمه رحیمی کیارمشی

بهار86

فهرست محتوا

فصل اول :

– مقدمه

– هدف تحقیق

– ضرورت و اهمیت تحقیق

– فرضیه تحقیق

– تعاریف نظری و اصطلاحات

فصل دوم :

– تاریخچه

– تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

– تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

– تعریف تریاک و عوارض آن

– تعریف هروئین و عوارض آن

– تعریف حشیش و عوارض آن

– تعریف کوکانین و عوارض آن

– تعریف کرک و عوارض آن

– مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN(کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

– تعریف نظریه ها شامل نظریات شناختی(دیدگاه کنزبرگ،خودشیفته) نظریات روان کاوی

– عوامل زمینه ساز و مستعد کننده

فصل سوم :

– جامعه تحقیق

– نمونه تحقیق

– روش نمونه گیری

– روش جمع آوری اطلاعات

– ابزار تحقیق

– اعتبار روایی ابزار تحقیق

– روش آماری

فصل چهارم :

– یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :

– خلاصه و نتیجه گیری

– محدودیتها

– پیشنهادها

– فهرست منابع

چکیده :

هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی،LSDو… می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی 83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

نمونه آماری تحقیق عبارت بود از 100 نفر از دانشجویان پسر این دانشگاه.

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیدیم که بین دختر و پسر رشته مشاوره تفاوت معنی داری وجود ندارد و در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده را بررسی کردیم.

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف نظری اصطلاحات

تعاریف عملیاتی اصطلاحات

« مقدمه »

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیار رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علت و انگیزه های آنها بوده اند تا راه ها و روشهای پیشگیری و درمان آنها را بیابند از جمله این آسیب های اجتماعی می توان اعتیاد را نام برد.

بشر از سالها پیش، خواص درمانی برخی از گیاهان مخدر آگاه بوده ودر مراسم و جشنها یا درمان از آنها استفاده می کرد ومصرف گیاهان مخدر از مسائل مهم اجتماع محسوب نمی شود. اما با افزایش قدرت کشورهای سلطه طلب، اتباع آنها برای کشف مناطق مناسب جهت گسترش مستعمرات، به اقصی نقاط جهان سفر نمودند. و با آشنایی با ملل مختلف، برگ، گل، ریشه وساقه گیاهان مخدر را شناسایی وبرای پیشبرد استثمار در مناطق مورد نظر، کشت ومصرف مواد مخدر، مخصوصاٌ تریاک را متداول کردند. زیرا اعتیاد به مواد مخدر بهترین حربه برای منحرف نمودن افکار عمومی از مسائل سیاسی ومنافع ملی و به زانو درآوردن جوانان بود.

با گذشت زمان استعمارگران خود از این بلای خانمان سوز در امان نماندند. سوداگران و سازمان تبه کاری مافیا برای کسب درآمد سرشار از تهیه و توزیع مواد مخدر، تجارت غیر قانونی آن را در کشورهای پیشرفته و صنعتی سرمایه دار رواج داد و حال امروزه اعتیاد به مرز نگران کننده ای رسیده است.

همه ساله در کلیه کشورهای جهان، افراد زیادی به علت مصرف نابجا یا ناخواسته مواد مخدر از بین می روند و در همان حال عده دیگری به علت اعتیاد به این مواد شغل خود را از دست داده و خانواده خود را به مرزهایی از نابودی می کشانند.

در واقع اعتیاد شرایطی است که فرد به ماده خاصی به گونه ای وابسطه شود تا در صورتی که ماده را مصرف نکند دچار علائم محرومیت از آنها شود. عده ای می گویند، افراد سیگاری، شرایط اعتیاد را ندارند. اما باید بگوییم هر چیزی که از آن مصرف سوء بشود و از آن به صورت اصولی استفاده نگردد، اعتیاد آور است. در درجه اول معمولا" فرد با سیگار یا مواد مخدر آشنا می شود. اما نسبت به عمق عوارض ناشی از مصرف توجه ندارد و به این فکر نمی کند که چه گرفتاری بزرگی گریبان گیرش خواهد شد. درست است که همه می گویند اعتیاد بد است، اما در عمق تفکر افراد، این بد بودن به درست جا نیافتاده است. همین مسئله گرایش به مواد را زیاد می کند.

اعتیاد یک مسئله چند فاکتوری است و عوامل متعددی چون مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بنیانهای سست خانوادگی و … می توانند مجموعه عوامل روی آوری افراد به اعتیاد باشد و در بین همه اینها بنیان مستحکم خانواده در پیشگیری از مصرف مواد تعیین کننده است.

قشر خاصی در معرض ابتلا به اعتیاد معرفی نمی کنند اما در بین بیماران اقشار پایین جامعه تا اقشار بسیار مرفه و عده ای هم از قشر متوسط گرفتار دام اعتیاد شده اند.

اعتیاد یعنی خو گرفتن و وابسته شدن جسمی، روانی، عصبی فرد به مواد مخدرکه ترک یا فرار از آن ناممکن و یا بسیار مشکل است.

عادت و اعتیاد دو اصطلاح و عنوانی هستند که در افکار عمومی به غلط مشابه و معادل هم در نظر گرفته می شوند در صورتی که اختلاف کلی و اساسی با هم دارند. ترک اعتیاد غیر ممکن نیست و چون عنوان اعتیاد از طرفی اکثرا" با عادت قابل اشتباه بوده و در تمامی موارد نمی تواند مطابق با واقعیت امر در استعمال طولانی داروهای مختلف و مواد ، صدق و تطابق نماید از این رواست که در سالهای اخیر از طرف محافل علمی تعاریف گوناگونی در خصوص اعتیاد ارائه گردیده است .

شایسته است که از نظر اطلاع و شناخت و آگاهی به صورت واقعی محاسن و معایب اعتیاد را برای نسل جوان امروز بشکافیم تا بدانند آنچه را که نمی دانند.

در تحقیق حاضر قصد بر آن است که علاوه بر تعریف اعتیاد، به سایر روان گردانهایی که از آنها به عنوان مخدرهای جدید یاد می شود اشاره شود، یک یک آنها تعریف گردد، نحوه استفاده ، اثرات آنی خطرات، عوارض و نشانگان هر یک مطرح گردد و راهکارهای لازم جهت پیشگیری و یا درمان ارائه شود.

بیان مسئله (سؤال تحقیق)

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط مدتی نتیجه بخش خواهد بود. قرنهاست که انسان به دلایل مختلف مواد مخدر مصرف کرده است. چون اولین بار در سال 1804 مرفین در طب برای رهایی از درد عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفته است و لذتی که بعد از تزریق و مصرف مرفین به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان نیز انتقال پیدا نمود و مورد استفاده قرار گرفته است.

هروئین نیزدر سال 1898 برای اولین بار به صورت گرد سفید رنگ مورد استفاده قرار گرفت و متاسفانه به علت اثرات روحی که در آغاز مصرف به آنها دست می دهد ممکن است لذت ببرند و کم کم به وابستگی جسمی و روانی معتاد پایان می پذیرد، چون کاربرد و مصرف داروهای مخدر و روان گردان ابتدا برای لذت روحی و شادمانی زاید الوصف و همچنین شدید و طولانی کردن لذت جسمی و تاخیر در ارضای جسمی و شهوت در موقع مقاربت می باشد.

بقراط نیز از شیره خشخاش به عنوان داروی خواب آور و مسکن سخن گفته است. ابن سینا نیز از مصرف دارویی تریاک سخن گفته و به همین دلیل است که مصرف تریاک قرنها پیش از مصرف مرفین و هروئین در جوامع مختلف رواج داشته است. مسئله اعتیاد در جهان امروز از مسائل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای مطرح شده و کشور ما نیز از این آسیب اجتماعی در امان نمانده است و هر روز در هر گوشه و کنار این مملکت نیز شاهد قربانی افرادی در دام مواد اعتیاد آور هستیم که با مشاهده این وضع هر انسان دور اندیش را به مطالعه وا می دارد تا از قربانی شدن بیشتر افراد جامعه جلوگیری نماید به همین جهت قصد بر آن است که بر میزان گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر جدید (کرک، شیشه، اکستاسی و …)

به سؤالات زیر در تحقیق حاضر پاسخ داده شود.

آیا عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل روانی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل اقتصادی در گرایش افراد به مواد مخدر تأثیر دارد؟

آیا عوامل فرهنگی (مثل ورزش) در گرایش افراد به اعتیاد تأثیر دارد؟
هدف تحقیق:
هدف کلی تحقیق حاضر عبارت است از ایجاد توجه بیشتر به مسئله اعتیاد.

به طور کلی اهداف زیر را می توان در تحقیق زیر دنبال کرد:

شناخت تاریخچه مواد مخدر در ایران وجهان

شناخت انواع مواد مخدر همچون(کرک، شیشه،LSD، اکستاسی) و عوارض آن

شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر

شناخت راههای مختلف پیشگیری از اعتیاد
با توجه به اهداف فوق شناخت لازم نسبت به مسئله اعتیاد ایجاد خواهد شد که در سایه آن خواهیم توانست درمان صحیح، از معتاد شدن افراد دیگر پیشگیری به عمل آید.
ضرورت واهمیت تحقیق:

خطر اعتیاد سنین مختلف افراد جامعه را تهدید می کند. اعتیاد بلایی است که پیر و جوان، فقیر وغنی و باسواد و بی سواد نمی شناسد وهمه را به دام خود می اندازد. آنچه باعث شد این موضوع مورد تحقیق قرار بگیرد، این است که در جامعه ای که امروز ما در آن زندگی می کنیم، استفاده از اینگونه مواد مخدر درمیان دختران وپسران روز به روز افزایش چشمگیری پیدا می کند وهر سال برشمار قربانیان خود می افزاید.

به دام افتادگان بیشتر جوانانی هستند که در گذر از گردنه بلوغ وهفتخوان پر رمز و راز شباب جوانی به سوی صحرای افسونگر پر می کشند وذره ذره از جان خود می کاهند تا به مرگی خاموش تن در دهند.

وقتی نظارت گروههای نخستین چون خانواده کاهش می یابد، وابستگی های اجتماعی سست می گردد، فرهنگ حزن و اندوه به جای آن حاکم می شود و زمینه به دام افتادن را فراهم می آورد.

ضرورت ایجاب می کند که همگی ، دست در دست یکدیگر دهیم و در جهت نابود سازی این بلای خانمان سوز گام برداریم. لذا پژوهش در باب این معضل در هر کجای عالم به ارتقای شناخت موجود از این مسئله یاری می رساند ، که در این تحقیق برآنیم تا با شناخت اعتیاد به عنوان یک پدیده اجتماعی که منجر به ارتقای دانش بشری می گردد.

با شناخت موادی همچون کرک ، شیشه ، قرص های اکستاسی و … که از آن به عنوان مواد مخدر جدید یاد می شود به رفع این معضل اجتماعی تا حدودی یاری رسانیم. لذا مطالعه علل گرایش جوانان به مواد مخدر الزامی به نظر می رسد.

(محمد برفی – ص 28 )

فرضیه تحقیق

عوامل اجتماعی و محیط نامساعد خانوادگی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

عوامل روانی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

عوامل اقتصادی در گرایش افراد به مواد مخدر تاثیر دارد.

عوامل فرهنگی (مثل ورزش) در گرایش افراد به اعتیاد تاثیر دارد.
تعریف نظری اصطلاحات :
مواد مخدر :

مواد مخدر موادی هستند که مصرف آنها اعم از شیمیایی و صنعتی و طبیعی در فرد عارضه اعتیاد را به دنبال داشته باشد . مواد مخدر به تمامی موادی گفته می شود که بر انسان اثر گذاشته و وابستگی جسمی و روانی به وجود می آورد. مواد مخدر به موادی اطلاق می شود که باعث خواب آلودگی، تسکین درد، و ایجاد نقص در حرکات ارادی می گردد، و در احساس ، ادراک، تفکر و قضاوت و اراده تداخل ایجاد می کند. (سید احمد احمدی ص 98)

اعتیاد:

در روان شناسی اعتیاد به مواد مخدر، نیاز به مصرف یک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن، حالت خاصی به وجود می آید که گاهی برای معتاد غیرقابل تحمل است.

اعتیاد، افزایش مصرف ماده مخدر برای ایجاد همان حالت و کیفیتی که در اولین بار استعمال ماده مخدر میسر شده است اطلاق می گردد.

(رضا صارمی ص 90)

تعریف عملیاتی :

تعاریف عملیاتی باید بر اساس متغیرهای مورد بحث در فرضیه ها صورت گیرد .

خانواده عبارت است از افراد و اعضایی که زیر یک سقف با همدیگر زندگی می کنند و شامل پدر و مادر و فرزندان می باشد.

وضعیت اقتصادی یعنی اینکه فرد شغل مناسبی داشته باشد و توان تامین مایحتاج زندگی خویش را بر حسب درآمد خود داشته باشد.

محیط اجتماعی، منطقه یا محل یا جامعه ای است که فرد در آن رشد می کند به تکامل می رسد و شخصیت می یابد.

عوامل فرهنگی عواملی هستند که فرد را از لحاظ روحی تامین می کنند و باعث آرامش فرد در زندگی شخصی و اجتماعی می شود.

فصل دوم

عنوان ها

تاریخچه مواد مخدر در ایران (قبل از انقلاب و بعد از انقلاب)

تاریخچه مواد مخدر در جهان شامل اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا، استرالیا

تعریف تریاک و عوارض آن

تعریف هروئین و عوارض آن

تعریف حشیش و عوارض آن

تعریف کوکانین و عوارض آن

تعریف کرک و عوارض آن

مخدر های صنعتی شاملCHB , MAGIG(گرَس) ،INHALANTS(حلالها) KETAMIN (کتامین) METHADON(متادون)، AMPHETAMINES(آمفتامین) ،LSD(ال،اس،دی) اکستاسی(X)،MDMA، شیشه یا کریستال (به همراه شکل ظاهری، نحوه استعمال، اثرات آنی و خطرات)

تعریف نظریه ها

عوامل زمینه ساز و مستعد کننده اعتیاد

تاریخچه

بشر از هفت هزار سال قبل از وجود یک ماده مخدر قوی در خشخاش آگاه بوده و در لوحه های گلی متعلق به پنج هزار سال قبل از میلاد که از سومریان باقی ماده از تریاک نام برده شده است.

در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد تریاک در چین رایج بوده است.

1500 سال قبل از میلاد، تخم خشخاش از مصر به یونان برده شد، یونانی ها تریاک را اپیوم نامیدند.

پزشکان ترکیباتی از تریاک را برای بیماریهای مختلف جسمی و روانی تجویز می کردند.

جلینسون دانشمند رومی، ترکیبی از تریاک را (نوش دارو) نامید و برای مداوای بیماریهای مختلف از قبیل صرع، یرقان، سنگ کلیه، بی خوابی،‌سرفه، تب ، و جزام از آن استفاده می کرد.

تاریخچه مواد مخدر درایران

در ایران باستان، در کتاب اوستا از گیاه کانابیز (شاه دانه) به عنوان یک ماده بی حس کننده نام برده شده است. کلا" ایرانیان دوران قدیم به مواد مخدر معتاد نبودند . در گذشته استفاده از مواد مخدر صرفا" به بزرگسالان محدود بود و جوانان و نوجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدر به طور پراکنده در مراسم اعتقادی و مذهبی منحصرا" توسط گروه های خاصی در شرایط معینی صورت می گرفت.

الف: مواد مخدر در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در قرن 17 کشتی های تجاری انگلیس این متاع مضر را از خاور دور به ایران آوردند و به درباریان هدیه کردند و اکثر آنان را معتاد ساختند، به تدریج به علت ازدیاد معتادین و کمبود تریاک، کشت خشخاش در ایران در حوالی یزد آغاز شد و سپس کشت آن در قسمتهای مرکزی و جنوبی کشور به حدی توسعه یافت که در کشت غلات کمبود ایجاد شد.

روستاییان و کشاورزان بی خبر از عواقب وخیم آفت مذکور، به تریاک معتاد شدند. تریاک به عنوان داروی مسکن حتی به اطفال نوزاد نیز تجویز می گردید.

در سال 929 هجری وقمری، شاه طهماسب اول (از سلسله صفویه) به مبارزه با اعتیاد تریاک اقدام و مقدار زیادی از تریاک های موجود در دربار سلطنتی را از بین برد و بعد از او شاه عباس هم مبارزه با اعتیاد تریاک را ادامه داد و مردم را از مضرات آن آگاه نمود و برای معتادینی که ترک اعتیاد نمی کردند، کیفر تعیین و متخلفین را مجازات می نمود ولی مبارزه مذکور در پیشگیری از اعتیاد چندان ثمربخش نبود معتادین در قسمت اعظم ایران، به خصوص در کرمان، خراسان و شهرها و روستاها وضع رقت باری داشتند.

در زمان سلطنت قاجاریه، کشیدن تریاک جزوء تجملات دربار محسوب می شد و خرید و فروش تریاک در انحصار دولت و یکی از منابع درآمد کشور بود و استثمارگران انگلیسی نیز مردم را به کشیدن این ماده خانمان سوز تشویق می کردند. (حسین مکی – جلد اول – ص 56)

ب : پس ازپیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنتی و برقراری جمهوری اسلامی ایران، شورای انقلاب اسلامی ایران لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درباری را در 19 خرداد 1359 تصویب کرد و طبق ماده 2 لایحه مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتکبین جرایم راجع به مواد مذکور به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ماه 1338 راجع به فهرست مواد مخدر ملغی گردید و برای کشت خشخاش، وارد کننده، فروشنده، مخفی کننده، دایر کننده محل در صورت تکرار جرم و حامل بیش از یک کیلو تریاک و پنج گرم مواد مخدر شامل هروئین، مرفین، کوکائین، مواد مخدر شیمیایی و صنعتی مجازات اعدام پیشبینی شد البته در تاریخ 17/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی قانون مذکور را تصویب کرد.

(ایرج گلدوزیان ص 46)

تاریخچه مواد مخدر در جهان

در قرن بیستم، قاچاق غیرقانونی مواد مخدرو اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان به خصوص جوانان، یکی از مسائل حاد اجتماعی محسوب و گسترش فعالیت سازمان بزه کاری چند ملیتی مافیا یک بحران در جهان به وجود آورده است.

در سال 1970 شاخص رشد اقتصادی در جهان بر مبنای درآمد نفت پترودلارPetrodollar بوده ولی از 1998 به نارکودلار Narcodollar تبدیل شده است. درآمد خالص از قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در جهان بین 300 تا 500 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

افزایش تخریب مزارع و جنگل ها برای کشت انواع مواد مخدر هر سال به 11 میلیون هکتار می رسد که به زیست خسارات جبران ناپذیر وارد می سازد.

برای بررسی مواد مخدر در جهان وضع هر یک از قاره ها جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.

(دکتر تاج زمان دانش – ص 62)

1- مواد مخدر در قاره آسیا

الف: خاور دور آسیای جنوبی:

در چین از قرنها پیش، کشت خشخاش و مصرف تریاک رایج و در بعضی از کشورهای خاور دور آسیای جنوبی نیز خشخاش و شاه دانه کشت می شده است. پس از ممنوعیت دخالت دولت ها در خرید و فروش تریاک (1912) فقط بخشی از کمپانی هند شرقی انگلیس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزه کاری چند ملیتی مافیا ابتکار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسیای جنوبی که مبداء اصلی تهیه و صدور تریاک بود آن را به اقصی نقاط دنیا برد و میلیون ها نفر را به بلای اعتیاد مبتلا ساخت.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، تایلند، لائوس، برمه (میانمار) مرکز فعالیت مافیا گردید و مناطق مذکور را مثلث طلایی نامید.

مناطق مذکور از مخوفترین نقاط دنیاست و تا کنون اجساد بسیاری از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به مناطق مذکور رفته بودند پیدا شده است . در این مناطق نیمی از تریاک و هروئین جهان تهیه می گردد شهر بانکوک(پایتخت تایلند) که بیش از دو میلیون نفر معتاد دارد یکی از مراکز مهم ساخت و توزیع هروئین، حشیش، آمفتامین و متافتامین در دنیا است . مقامات عالی رتبه تایلند با سازمان مافیا همکاری داشته و در عمده فروشی و صدور مواد مخدر به آمریکا و اروپا و سایر کشورها نقش مهمی را ایفا می نمایند.

در فیلیپین و کامبوج نیز شاهدانه کشت می شود. طبق گزارش نماینده فیلیپین به نهمین کنگره بین المللی سازمان ملل متحد، پیشگیری از وقوع جرایم و تربیت و درمان مجرمین (1995 گاهره ) تعداد معتادان در فیلیپین در سال 1994 در حدود 600000 نفر بوده و 300 باند قاچاقچی در توزیع مواد مخدر فعالیت داشته اند.

در سنگاپور به علت گرانی و نایاب بودن هروئین و حشیش و مراقبت شدید پلیس، تعداد معتادین به داروهای روان گردان مثل قرص اکستاسی رو به ازدیاد است .

ب: خاورمیانه:

در شبه جزیره هند (هند، پاکستان، بگلادش) که سابقا" جزوء مستعمرات انگلیس بود کشت شاهدانه هندی متداول و در هند بیشترین مصرف داخلی را دارد.

پاکستان یک کشور تولید کننده و مسیر عبور مواد مخدر است. خشخاش در شمال پاکستان کشت می شود پاکستان دوهزار کیلومتر با افغانستان هم مرز است و به علت جنگ داخلی افغانستان در حدود دو میلیون نفر مهاجم افغانی در پاکستان به سر می برند که بین افغانستان و پاکستان در رفت و آمد می باشند و مواد مخدر را از افغانستان به پاکستان حمل می کنند و این دو کشور را « هلال طلایی » می نامند.

طبق گزارش سازمان مبارزه با مواد مخدر وابسته به سازمان ملل در سال 1993 تعداد معتادین در پاکستان بیش از سه میلیون نفر و 51 درصد آنان معتاد به هروئین بوده اند اما از سال 1995 از تعداد معتادین کاسته شد ودرحال حاضر حدود دو میلیون نفر معتاد به هروئین، حشیش و داروهای روان گردان می باشند که 54 درصد معتادین کمتر از 30 سال سن دارند.

برای امحاء کشت خشخاش وشاهدانه در پاکستان ومبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد دول اروپایی وسازمان ملل کمکهای مادی زیادی به آن کشور نموده اند ودولت پاکستان آن را «جهاد مقدس» نامید.

ولی بی ثباتی سیاسی وعدم امکان نظارت دقیق در ایالت سر حدی شمال غربی وهمچنین همکاری بعضی از مقامات عالی رتبه پاکستان با سازمان مافیا، دولت پاکستان عملا" چندان توفیقی در مبارزه با این آفت ویران گر نداشته است.

دولت ایران برای مقابله جدی با ورود تریاک و سایر مواد مخدر باز افغانستان و پاکستان به داخل ایران تدابیر شدیدی اتخاذ کرده و با بنای دیواری به طول 600 کیلومتر در مرز افغانستان بیش از 30 هزار نفر از نیروهای انتظامی از آن حراست می کنند ، زیرا کاروان های حمل مواد مخدر مسلح به سلاح های سنگین هستند و هر ساله صدها تن از افراد نیروی انتظامی در نبرد با قاچاقچیان مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. ولی کشورهای اروپایی با آگاهی از جانفشانی مامورین و تقبل هزینه هنگفت برای مبارزه با مواد مخدر، با اینکه خود در این امر، ذینفع هستند فقط به تقدیر و تحسین از جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر اکتفاء می کنند. ( روزنامه همشهری – ص 23)

ج : آسیای مرکزی

پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1991 (1370 شمسی )، سازمان مافیا و سایر قاچاقچیان با استفاده از بی نظمی ، اختلافات قومی و مذهبی در بعضی از کشورهای مستقل و مشترک المنافع، مسیر جدیدی را از شمال افغانستان برای عبور از کشورهای مذکور برای حمل مواد مخدر به اروپا گشودند به طوری که تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان، آذربایجان و اوکراین مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا شده است.

در روسیه در سال 2000 در حدود سه میلیون نفر که اکثر آنان 15 تا 21 سال سن داشتند معتاد به مواد مخدر بوده اند. رکورد اقتصادی، بیکاری، ناآرامی، تنش های قومی و مذهبی از علل مهم ازدیاد اعتیاد در آسیای مرکزی بوده است.

2- مواد مخدر در قاره اروپا

در دوران تشنجات جهانی ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان مرکز فعالیتهای مافیا شد. در ایتالیا موسولینی (دیکتاتور ایتالیا) برای دسترسی به درآمد پر سود قاچاق مواد مخدر، مبارزه بر علیه مافیا را آغاز نمود اما چندان موفقیتی بدست نیاورد.

در اواخر جنگ جهانی دوم ، متفقین با کمک سازمان مافیا در جزیره سیسیل واقع در جنوب ایتالیا پیاده شدند و همکاری نزدیکی بین نیروهای متفقین و سازمان مافیا به وجود آمد. اعضاء مافیا در پشت خطوط جبهه، خرابکاری و ترور را آغاز کردند و در قبال همکاری و خدمات خود اطمینان داشتند که کسی مزاحم تجارت پر درآمد آنان نخواهد بود.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ، فعالیت مافیا برای حمل و توزیع مواد مخدر در اروپا زیادتر گردید. مرکز سازمان مافیا در جزیره ی سیسیل در جنوب ایتالیا است این سازمان مواد مخدر را به ایتالیا وارد کرده و در اروپا توزیع می نماید.

اسپانیا نیز به دلیل داشتن سواحل طولانی در دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس یکی از پایگاههای ققاچاقچیان مواد مخدر در اروپا به شمار می رود به طوری که از آغاز سال 2000 تا 2003 میلادی تا کنون بیش از 65 تن مواد مخدر از قاچاقچیان ضبط شده است و اکثر زندانیانی که در زندان های اسپانیا به سر می برند مرتکب جرائم مواد مخدر شده اند. (دکتر تاج زمان دانش ص 89)

3- مواد مخدر در قاره آفریقا

سازمان مافیا با استفاده از جنگهای داخلی ، فقر، هرج و مرج در کشورهای آفریکایی ، سعی در گسترش کشت خشخاش در قاره مذکور از جمله اوگاندا ، زامبیا، نیجیریه، کنگو و آفریقای جنوبی را دارد. در شمال آفریقا شاهدانه کشت می شود. قاچاق مواد مخدر از آسیا ، از طریق کشور اتیوپی و بنادر آفریقای جنوبی وارد این قاره شده و بر وخامت اوضاع می افزاید. (تاج زمان دانش – ص 93)

4- مواد مخدر در قاره آمریکا

در قاره آمریکا به سه بخش آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تقسیم می گردد. در بین قاره های جهان فقط در کاتنادا با توجه به موقعیت جغرافیایی ، سیاسی ، مراقبت شدید مرزها با وسایل پیشرفته، آموزش عمومی و اجرای روش های تربیتی و درمانی ، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر در سال 1990 در حدود 60645 نفر بوده و در سال 1991 به 56811 نفر تقلیل یافته است.

در ایالات متحده آمریکا که سازمان مافیا فعالیت گسترده ای دارد مصرف انواع مواد مخدر حتی در بین دانش آموزان متداول است واکثر جوانان در این ایالت از مواد مخدر استفاده می کنند مصرف داروهای آرامبخش دربین دختران وزنان امریکایی 10 برابر پسران و مردان است .

در سال 1992 میزان مصرف کوکائین در آمریکا 50 تن و در سال 1998 بیشتر از 350 تن بوده است.داروهای روان گردان مخصوصا"ATS (داروهای محرک) ، LST ، داروهای روان بخش (باریبتوریکها) ، هیجان آور (آمفتامین ها) را معتادین سنین بین 18 تا 30 سال مصرف می کنند.

البته به علت افزایش تقاضای هروئین در آمریکا و دوری آسیا ، سازمان مافیا کشت خشخاش را در مکزیک و گواتمالا رواج داده و مرغوبترین هروئین خالص در مکزیک تهیه می گردد که شهرت جهانی دارد همچنین کشورهای کلمبیا ، پرو و بولیوی مراکز اصلی کشت درخت کوکا برای تهیه کوکائین می باشند. کلمبیا یکی از مراکز اصلی و مهم جهانی تولید و توزیع غیر قانونی کوکائین محسوب می شود و میزان تولید آن در حدود 365 تن در سال است.

برگ کوکا برای تهیه کوکائین از پرو به کلمبیا حمل می شود.

بولیا دومین کشور تهیه کوکائین در جهان است که هر سال بیش از 200 تن کوکائین دز این کشور تهیه می گردد. کوکائین که با ترکیبات شیمیایی در وسط جنگلها تهیه می گردد علاوه بر از بین بردن جنگلها ، مواد شیمیایی با رسوخ در خاک، آبهای زیرزمینی و رودخانه های منطقه را آلوده ساخته و وضع خطرناکی به وجود آورده است. (دکتر تاج زمان دانش ص 96)

5- مواد مخدر در استرالیا

کشور استرالیا که تحت الحمایه دولت انگلیس است کشور مصرف کننده و مسیر انتقال مواد مخدر مخصوصا" هروئین از راه دریا به آمریکا است.

طبق پژوهشی که در سال 1995 به عمل آمده تقریبا" 3/1 جمعیت استرالیا از 14 سال به بالا حداقل یک بار حشیش مصرف کرده اند.حداکثر گروه سنی مصرف مواد مخدر 14 تا 24 سال و داروهای روان گردان 25 تا 39 سال است که اکثر آنان زنان هستند. اما تعداد مردان معتاد در استرالیا بیش از زنان معتاد است. ( دکتر تاج زمان دانش ص 102 )

تریاک :

عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می آید.تریاک در زبان فارسی معنای پادزهر را می رساند .

تریاک از ترکیبات مختلفی تشکیل می شود که عملکرد همگی آنها در بدن همانند کار هورمونهای ضد درد (آندورفین ها) است که از طریق تاثیر بر سلسله اعصاب مرکزی موجب تخفیف احساس درد در بدن می شوند. برای استفاده های پزشکی تریاک و مشتقات آن می توان از کنترل کردن سرفه، اسهال و علائم سرما خوردگی و درمان افسردگی نام برد.

تریاک یا اپیوم یکی از قدیمی ترین مواد مخدر است که بشر از 7 هزار سال قبل به خواص آن پی برده است. تریاک با وافور به طور خاص و به صورت حبه (خوراکی) مصرف می شود.

از مشتقات تریاک می توان به مرفین ، هروئین اشاره کرد.

مرفین از تریاک تهیه شده است از نام یکی از خدایان یونان باستان به نام مرفینوس گرفته شده است. از ده کیلو تریاک یک کیلو مرفین به دست می آید. مرفین تلخ و بی بو است و برای خواب و تسکین دردها در پزشکی مصرف دارویی دارد.

هروئین که کلمه یونانی آن سمبل قدرت است از مرفین تهیه شده است هروئین به طریق شیمیایی در لابراتورها با ترکیب آنهیدرید آسرتیک و مرفین تهیه می گردد از یک کیلو گرم مرفین 900 گرم هروئین به دست می آید که گرد نرم و سفید رنگ بوده و 3 تا 5 برابر قوی تر از مرفین است.

( دکتر تاج زمان دانش – ص 122)

عوارض تریاک

مقادیر کم تریاک اگر مصرف گردد احساس دردو پاسخ عاطفی به درد را مهار می کند این ماده همچنین تشنگی و خواب آلودگی، آرمیدگی عضلانی، اشکال در تمرکز ، تنگ شدن مردمک ها، اندکی کاهش یافتن در سرعت تنفس، تهوع، استفراغ ، بی اشتهایی و تعریق به وجود می آورد.

با مقادیر بالاتر مصرف این ماده این آثار شدیدتر می شود و مدت بیشتری به طول می انجامد سرعت و شدت آثار این ماده بستگی به چگونگی مصرف دارو دارد.

هنگامی که این ماده به صورت خوراکی مصرف می شود، این آثار به تدریج ظاهر می گردد و معمولا" پس از ده تا بیست دقیقه احساس می شود.

عوارض هروئین

عوارض مخرب هروئین به محض اولین استفاده از آن ظاهر می گردد. به خصوص در مواردی که اولین تجربه مصرف کننده از طریق تزریق آن به داخل سیاهرگ باشد . حالت نئشگی بسیار سریع در حدود هفت یا هشت ثانیه بعد از تزریق ایجاد می شود که با گرفتگی رگ و عوارض عروقی همراه است. این در حالی است که افرادی که این ماده مخدر را عضله تزریق می کنند پنج تا هشت دقیقه بعد از تزریق و افرادی که هروئین را می کشند یا استنشاق می کنند 10 تا 15 دقیقه بعد نئشه می شوند.

مصرف کنندگان هروئین بعد از استفاده از این ماده برای مدت کوتاهی احساس شادی و نشاط می کنند و بعد از آن به شدت دچار خواب آلودگی می شوند. بدنشان به شدت داغ، دهانشان خشک و دست و پاهایشان سنگین می شود. علت بروز این حالتها مختل شدن سیستم عصبی آنها است به طوری که این حالت تا ساعتها پابرجااست.

علاوه بر این ، بعد از مصرف یک دوره هروئین آثار سوء طولانی مدت آن ظاهر می کنند که می توان به مواردی چون آسیب دیواره رگها که اغلب به صورت کبودی هایی در محل رگها مشاهده می شود اشاره کرد. همچنین دریچه قلب و کبد عفونت می کنند و دملهای چرکین در بدن شخص به وجود می آید .

مصرف بیش از حد هروئین می تواند به دم و بازدم های کوتاه، تشنج و کما و حتی گاهی به مرگ شخص منجر می شود. (همان منبع – ص 130)

حشیش (کانابیز)

بیش از 3 هزار سال است که آفریقایی ها و آسیایی ها از حشیش استفاده می کنند.حشیش که در آمریکا مارجوانا، در هند شانگ و شارا، در الجزایر و مراکش کیف نامیده می شود که از سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه تهیه می شود. گیاه شاهدانه هندی در هنگام گل کردن دارای بوی تندی است و بر حسب استفاده از قسمتهای مختلف آن مانند ساقه، دانه، سرشاخه گلدار مواد مشابه مختلفی تهیه می گردد. از مشتقات حشیش بنگ، بنگاب، چرس را نام برد.

بنگ سرشاخه خشک شده گلدار یا به میوه نشسته بوته شاهدانه که خرد شده و یا نشده باشدخالص و یا مخلوط با مواد دیگر است.

بنگ را با آب یا با مایع دیگر خیسانده به طور خالص یا مخلوط با مواد دیگر مصرف می کنند که این ماده را بنگاب می گویند.

چرس ماده زرینی است که از سرشاخه های گلدارو یا به میوه نشسته شاهدانه گرفته می شود که خالص و یا با مواد دیگر مخلوط گشته و استعمال می شود.

اعتیاد به حشیش به مرور زمان منجر به اعتیاد به مواد مخدر قویتر می گردد و معتادین به حشیش غالبا" به استعمال هروئین و یا آمفتامین کشانده می شوند.

(نشر سازمان تبلیغات اسلامی – ص86)

عوارض مصرف حشیش

عوارض حشیش بستگی به قدرت و نوع ماده مصرفی، روش و مقدار مصرف، موقعیت و انتظار فرد مصرف کننده دارد. این عوارض عبارتند از:

1- تغییرات رفتاری یا روانی (سرخوش و خنده خود به خود، درک قوی تر رنگ و صدا و موسیقی، احساس کندتر شدن زمان، اختلال توجه و تمرکز و حافظه و قضاوت، اضطراب و افسردگی، علائم سایکوتیک مثل توهم و هزیان)

2- افزایش اشتها 3- قرمز شدن چشمها 4- عدم تعادل حرکتی 5- افزایش ضربان قلب

عوارض مصرف طولانی حشیش عبارتند از:

اعتیاد ( دانشی که حشیش سبب وابستگی جسمی و روانی و احساس ولع شدید برای مصرف)

گرایش به سمت مواد خطرناکتر (مصرف کنندگان هروئین، تریاک، کوکائین و کرک و… غالبا" اعتیاد را با حشیش آغاز کرده اند )

التهاب و انسداد مزمن مجاری تنفسی

عفونت های ریوی و سرطان ریوی

کاهش تعداد فعالیت اسپرم ها(در مردان)

اختلال در سیکل قاعدگی و ایجاد سیکل های بدون تخمک گذاری ( در زنان )

کاهش وزن و ایجاد نقایص مادر زادی در جنین

اختلال روانی شدید و پایدار مثل سایکوز و (لیریو)

سندرم بی انگیزه گی (مصرف طولانی حشیش سبب بی انگیزه گی- نا امیدی، بی تفاوتی، و بی مسئولیتی در قبال امور جاری زندگی می شود. این حالت سبب از دست دادن دوستان و خانواده و شغل فرد می گردد). (همان منبع ص89)
کوکائین :
کوکائین از برگ کوکا تهیه می شود. جویدن برگ کوکا در بین بومیان کلمبیا، جامائیکا، بولیوف پرو، مرسوم بوده است . با آغشته شدن مخاط زبان و دهان به ماده مذکور، مصرف کننده احساس گرسنگی و تشنگی نمی کند. کوکائین برای قرن ها مورد استفاده سرخ پوستان جهت مبارزه با گرسنگی و کار سخت بوده و حتی تاثیر آن در اواسط قرن هجدهم مورد تحسین و تمجید افرادی از جمله فروید قرار گرفت.

تا سال 1906 میلادی این ماده محتوای اصلی کوکاکولا بوده و همچنین به عنوان داروی بیهوشی هم استفاده می شود .

کوکائین هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ جسمی بر افراد تاثیر می گذارد.

تاثیر روانی کوکائین بر روی بدن بسیار سریع ، لذت بخش و کوتاه مدت است. باعث سرخوشی مفرط ولی کوتاه مدت شده و مصرف کننده احساس شادی و انرژی بیشتری می کند. تاثیر روانی این ماده شامل احساس سلامتی، قدرت زیاد، توانایی کاذب بوده که گاهی با دلشوره و بیقراری همراه است. به تدریج که تاثیرات موقت این ماده از بدن محو می شود، تمامی آن احساسات جای خود را به افسردگی شدید و خمیدگی می دهد.

معمولی ترین تاثیرات جسمی کوکائین بر بدن عبارتند از :

نوسان در فشار خون، ضربان قلب و میزان تنفس، حالت تهوع ودلشوره، استفراغ، اضطراب وبی خوابی، آسیب به مجاری بینی، صدمه ششها، احتمال سکته قلبی، مغزی، تشنج و … .

عکس العمل آنی بدن به استفاده از کوکائین شامل افزایش فشار خون، تنفس نامرتب، افزایش دمای بدن وگشادی مردمک چشمها می شود. تمامی موارد جسمی فوق معمولاٌ پس از یک بار استفاده نمایان شده ومعمولاٌ درطی چند دقیقه وگاهی چند ساعت محو می شود.

(حسن اسعدی ص 125)

عوارض کوکائین

استفاده از کوکائین دارای عوارض جسمی وروانی می باشد.

معمولترین تأثیرات جسمی استفاده از کوکائین عبارتند از:

نوسان در فشار خون، ضربان قلب ومیزان تنفس

حالت تهوع، دل آشوبه

استفراغ، اضطراب، بی خوابی

ازدست دادن اشتها که باعث سوء تغذیه وکاهش وزن

تورم وخون ریزی غشای مخاطی

آسیب به مجاری بینی و صدمه به ششها

احتمال سکته قلبی ومغزی و تشنج
عوارض روانی کوکائین و استفاده ممتد و افزایش مقدار مصرف باعث افزایش تندخویی و بیقراری و پارانوئیا می شود. این خود ممکن است باعث روان پریشی مالیخولیایی کامل شده و فرد مصرف کننده ارتباط با دنیای واقعی اطراف خود را از دست داده و گاهی دچار توهمات سمعی مانند شنیدن صداهای مختلف شود. (همان منبع – ص 142)
کراک :

کراک ماده مخدری جدید است که بنا به مشخصاتی که دارد به مراتب بدتر از ایدز، سرطان و غیر قابل مقایسه با حتی هروئین شروع به نسل کشی بین جوانان ایران کرده است.

اگر جوانان و خانواده ها عمق این فاجعه را سریعا" در نیابند نسل جوان در معرض تهدیدی جدی قرار دارد. خطری که در کمتر از 2 سال جوانان کشورمان را مثل برگ خزان به زمین خواهد انداخت. کراک به دلایل علمی و پزشکی ثابت شده ماده مخدر وحشتناکی است که به صورتهای زیر تعریف شده است :

کراک هروئینی است که تا حد امکان اشباع شده است یعنی یک گرم کراک از 10 تا 100 گرم هروئین ساخته شده است ولی قیمت آن هم قیمت هروئین و در بعضی مواقع به مراتب ارزان تر از هروئین است ولی اعتیاد آن نسبت به هروئین بسیار شدید و فوری تر و ترک آن بسیار مشکل تر است. کراک ماده مخدر جدیدی است یعنی در واقع به نام جدید به جوانان معرفی شده است و جوانان نمی دانند که بدتتر از هروئین است بنابراین وحشتی که از هروئین دارند و باعث می شود که به طرفش نروند از کراک ندارند اکثرا" خیال می کنند که کراک چیزی در حد قرص های روان گردان و اکستاسی است، به همین دلیل از مصرف آن وحشت ندارند و این شروع و علت فاجعه است.

کراک بر خلاف هروئین، تراک، حشیش و… بدون بو است و مصرف آن بسیار ساده و بدون نیاز به وسایل حجیم و صرف وقت است. حتی یک جوان می تواند در حمام یا در دستشویی کراک را استعمال کند، در ظرف کمتر از 1 الی 2 دقیقه چنانچه بلافاصله شخص دیگری وارد حمام یا دستشویی بشود متوجه نخواهد شد.

کراک بسیار کوچک است. از نخود کوچکتر به اندازه یک عدس، حتی یک دانه ماش را به نوک سنجاق می چسبانند و همین اندازه می تواند بارها با یک سنجاق داغ دیگر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین جاسازی آن بسیار ساده و خانواده ها به سادگی نمی توانند آن را کشف کنند.

«استعمال کراک یعنی استقبال مرگ» ( محمد برفی – ص 79 )

معتاد به تریاک می تواند سالها زنده بماند و در کنار مصرف زندگی عادی خود را نیز داشته باشد حتی کار کند و خانواده اش را سرپرستی کند. اما معتادی که 2 ماه بعد از مصرف کراک تا 30 کیلو از وزن بدنش کم می شود آیا بیش از دو سال زنده می ماند؟

مخدرهای صنعتی :

قبل از توضیحات اصلی آشنایی با مخدرهای صنعتی و تقسیمات آن مورد بررسی قرار می گیرد:

(MAGICMUSHROOMS)

اسامی عامیانه: MUSHIES- SHROOMS

نحوه استعمال : پخته همراه با غذا – دم کرده همراه با چای

اثرات آنی، اثری خفیفتر از LSD داشته و تا چهار ساعت باقی می ماند.

خطرات : درد شکم، تهوع ، مرگ در پی مصرف قارچ های سمی. ( منبع اینترنت )

(GHB) جی، اچ، بی یا گرَس

مخفف GAMMA HYDROXY BUTYRATE است.

اسامی عامیانه : GHB,HBH,GABBA,G,LIQUIDECSTACY

شکل ظاهری : مایع بی رنگ و بی بو داخل بطری های کوچک، به صورت کپسول

نحوه استعمال : خوراکی

اثرات آنی : مقادیر کم آن اثراتی شبیه الکل دارد و مصرف زیاد آن مانند اکستاسی عمل می کند.

خطرات : تهوع، خواب آلودگی، احساس گمگشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی. (منبع اینترنت)

(INHARANTS) حلالها

اسمی عامیانه : BULIBT,BOLT,RUSH,SNAPPERS,POPPERS,WHPPBTS

شکل ظاهری : موادی هستند که فرد با استنشاق آنها حالت سرخوشی و نشئه گی دست می دهد مانند چسبها، گازوئیل، جوهر مرکب، اسپری مو، اسپری رنگ، اسپری شوینده استون، شیشه سور، غلط گیر.

نحوه استعمال : استنشاق مستقیم فراوان، ریختن اینگونه مواد در درون کیسه های پلاستیکی و از طریق آن که BAGGING استنشاق نامیده می گردد.

اثرات آنی : خواب آور، مسکن، ‌ضد درد، مستی، گیجی ، سردرگمی.

خطرات : خطرات کوتاه مدت مانند: تهوع، سرفه شدید،کله اطراف دهان، خفگی و در دراز مدت باعث سر درد، خونریزی بینی، کاهش حس بویایی ، کاهش اکسیژن به مغز و آسیب مغزی، آسیب به کلیه ها، کبدها و سیستم عصبی و ششها می گردد. ( منبع اینترنت )

(KETAMIN) کتامین

اسامی عامیانه : K – SPICIAL , K-VITAMINE,K – KET

شکل ظاهری : گرد سفید رنگی که به صورت قرص یا مایع است.

نحوه استعمال : خوراکی ، استنشاق و تزریق

اثرات آنی : بی حس کننده قوی، القاء تجربه خارج از بدن، کرختی وتوهم زا می باشد.

خطرات : در کوتاه مدت سبب مشکلاتی در بینایی، عدم تعادل و هماهنگی ، توهمات وحشتناک و در دراز مدت سبب احساس گم گشتگی و جدایی از واقعیت می گردد. (منبع اینترنت)

(Methadon) متادون

اسامی عامیانه: Meth – linctus

شکل ظاهری: مایع سبز، آبی و یا کهربایی رنگ، قرص های سفید رنگ

نحوه استعمال: خوراکی

اثرات آنی: اثراتی شبیه هروئین داشته اما خفیف تر می باشد.

خطرات: سبب کما و مرگ می گردد. (منبع اینترنت)

(Amphetamines) آمفی تامین

اسامی عامیانه: Glass, chalk, uppers, fast, speed, whiz, meth, crank، شیشه

شکل ظاهری: گرد سفید رنگ و یا خاکستری، کپسول، قرص، برای آنکه آمفی تامین قابل دود کردن است، در این صورت به آن ICE می گویند که آن را کریستالیزه می کنند.

نحوه استعمال: استنشاق، دود کردن، تزریق، یا حل درون مایعات، خوراکی

اثرات آنی: اثر آن 3 الی 4 ساعت بعد ظاهر می گردد، هیجان زدگی، اعتماد به نفس بالا، افزایش هوشیاری، پر انرژی بودن، کاهش اشتها، بی خوابی، تحریک کننده.

خطرات: در کوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگی و خستگی پس از استعمال آن می گردد، باعث افزایش ضربان قلب و تنفس، اختلال در دید، خشکی دهان، سرگیجه و خشونت، مرگ ناگهانی و سکته قلبی نیز می شود. در دراز مدت سبب توهم، وحشتزدگی، کاهش وزن، آسیب به مغز و حافظه و تشنج می گردد. (منبع اینترنت)

(Cocain) کوکائین

اسامی عامیانه: nose, candy, base, flake, toot, white, blow, snow, coke

شکل ظاهری: گرد سفید رنگی که از برگهای خشک شده گیاه کوکا بدست می آید. با پختن کوکائین حاصل می گردد. کرک بسیار بسیار اعتیادآور از ترکیب کوکائین با جوش شیرین حاصل می شود و به شکل حبه های سفید و یا قهوه ای رنگی می باششد. که معمولاَ با مواد دیگری همچون نشاسته، شکر، ویتامین سی، پودر شیر و پودر تالک ترکیب می گردد.

نحوه استعمال: : استنشاق از راه بینی، تزریق وریدی، دود کردن کرک توسط پیپ، جویدن برگها، بکاربردن در غشای مخاطی دهان، مهبل و مقعد.

اثرات آنی: یک محرک می باشد، اثراتش بسیار زود از میان می رود (30 دقیقه بعد) که سبب می گردد فرد احساس افسردگی و نا آرامی کند، حتی با یک بار مصرف اعتیادآور است.

سبب افزایش اعتماد به نفس، احساس نیرومندی و هوشیاری، تپش قلب می گردد. انرژی زا است، فرد حراف یا کم حرف می شود، سریع، چابک، شنگولی از دیگر اثرات مصرف می باشد.تقویت نیروی جنسی، ترشح دپامین در مغز، هماهنگی حرکات و میل جنسی نیز از اثرات مصرف کوکائین است.

خطرات: استنشاق آن از راه بینی سبب آسیب به پرده میانی بینی شده و در آنجا ایجاد حفره می کند، آنقدر خطرناک است که با اولین مصرف می تواند باعث سکته قلبی گردد. مشکلات تنفسی،آسیب به ریه، تشنج و مرگ ناگهانی از خطرات کوتاه مدت آن می باشد.

در دراز مدت نیز سبب پارانوئید، توهم، خشونت و کاهش وزن می گردد. به مغز و قلب آسیب جدی می رساند. (نشر سازمان تبلیغات اسلامی ص 84)

(LSD) ال، اس، دی

واژه LSD برگرفته از حروف Lysergic Aciddiethylamine می باشد که از زبان آلمانی گرفته شده و معنای آن توهم زا است. این ماده مخدر نیرومند و خیال انگیز در میان فروشندگان خیابانی و خریداران خیابانی به اسم های اسید، خال آبی، مکعب و … نیز نامیده می شود.

مصرف LSD آثار سویی در بردارد و به عنوان قویترین ماده توهم زا تلقی می گردد. اگر توسط هر فردی مورد استفاده و مصرف قرار گیرد 12 تا 18 ساعت حالت نشئگی دارد و اثرات آن تا سالها در فرد باقی می ماند. در حال حاضر، بیشتر مصرف کنندگان LSD را گروه جوان جامعه تشکیل می دهند. و علت اینکه به شکل فراگیر در همه سنین و در همه قشرها مورد استفاده واقع نشده است: الف) به واسطه گرانی ب) در دسترسی مشکل به آن می باشد.

LSD در اشکال مختلف مثل قرص های بسیار کوچک (معمولاَ به رنگ نقره ای خاکستری)، کپسول، پودر سفید رنگ، مربع های ژلاتینی نازک و مایع صاف بدون رنگ و بو وجود دارد.

یکی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۰۲
postej postej

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی